Matematik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning. Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

Formålet er at kursisterne skal opnå alment dannende matematisk indsigt, der bidrager til en forståelse af matematikkens afgørende betydning for at kunne beskrive og forstå samt kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske samt samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgsmål og giver dem et solidt grundlag for at kunne begå sig i et demokratisk samfund. Konkret skal eleverne opnå kompetence til at forstå, formulere og behandle problemer i relation til omverdensfænomener, såvel som viden om og kundskaber til at udøve matematisk ræsonnement og logisk tankegang. Herved skal kursisterne blive i stand til at kunne forholde sig til andres brug af matematik samt opnå tilstrækkelige faglige kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår på et grundlæggende niveau. Kursisterne skal tillige opnå viden om fagets professionsrettede perspektiver.


Du får undervisning inden for følgende emneområder: 

– overslagsregning, regningsarternes hierarki, simpel algebraisk manipulation, ligefrem og omvendt proportionalitet, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder.

– procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring, renteformel.

– forholdsberegninger i ensvinklede trekanter, simple konstruktioner af og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter i et matematisk værktøjsprogram.

– simple statistiske metoder til håndtering af et diskret datamateriale, grafisk præsentation af statistisk materiale, stikprøve og empiriske statistiske deskriptorer samt anvendelse af lineær, eksponentiel og potens-regression, herunder residualplot.

– kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning og symmetrisk sandsynlighedsfelt.

– simpel bevisførelse.

– fortolkning af tangentens hældningskoefficient som væksthastighed i matematisk model.

– bearbejdning af autentisk datamateriale, herunder statistisk behandling af grupperet talmateriale.

– opsparings- og gældsannuitet.

– matematikhistoriske perspektiver.

Det kræver computerprogrammer at kunne at kunne arbejde med enkelte af ovenstående emner. En computer hvor Word med tilføjelse af WordMat er installeret, samt programmet GeoGebra er installeret, er derfor et krav.

Undervisningen veksler mellem projekt- eller emneforløb, gruppearbejde og individuel opgaveløsning. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.


Eksamen:
Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er et todelt centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er tre timer. Prøven er todelt. Ved første delprøve (1 time) må der ikke benyttes andre hjælpemidler end en centralt udmeldt formelsamling. Opgaverne til anden delprøve (2 timer) udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden råder over et matematisk værktøjsprogram - du skal derfor medbringe computer (med Word inklusiv WordMat samt GeoGebra) til skriftlig eksamen.

Den mundtlige prøve er todelt. Første del af prøven er en problemorienteret prøve med fokus på matematikkens anvendelser, hvor op til 10 eksaminander arbejder i ca. 90 minutter i grupper på højst tre med en ukendt problemstilling. Anden del af prøven er en individuel prøve med fokus på simple matematiske ræsonnementer og simple beviser. Prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål samt en uddybende samtale med udgangspunkt i det overordnede emne. Spørgsmål til den individuelle delprøve offentliggøres i god tid inden prøven. Eksaminationstiden ved den individuelle delprøve er ca. 20 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 20 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.